เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ใช้วิธีการอัปโหลดขึ้นระบบรับสมัครแบบออนไลน์ มีดังนี้

● รูปภาพผู้สมัครหน้าตรง
● รูปภาพบัตรประชาชน
● เอกสารสำนาทะเบียนบ้าน
● เอกสารสำเนาใบ ปพ.1 (ด้านหน้า)
● เอกสารสำเนาใบ ปพ.1 (ด้านหลัง)