วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบโควตาทุนพิเศษ ในการนี้นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักเรียนที่ได้รับทุน พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง ณ ห้องพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น