วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาเรียนดีภายใน โดยมีคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น