วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบโควตาเรียนดี โดยนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู กล่าวต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น