ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาเรียนดีประสงค์สอบชิงทุน “คลิกเพื่ออ่าน…”