รายละเอียดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “คลิกเพื่ออ่านและเข้ากลุ่ม…”