หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบเข้มข้น (Science and Mathematics Plus Program : SM Plus)
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Medical Science Program : MSc) อ่านต่อ…
2. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Engineering and Applied Science Program : ESc) อ่านต่อ…
3. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบเข้มข้น (Science and Mathematics Plus Program : SM Plus) อ่านต่อ…
4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเสริมภาษาจีน (Mastery in English Plus Chinese: ME Chinese) อ่านต่อ…